Název vzdělávacího projektu:

NOVÁ ŠANCE 50 PLUS – ZKUŠENOSTÍ O KROK VPŘED
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0014494
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Zahájení projektu: 1. 9. 2019

 • Ukončení projektu: 30. 6. 2022

O projektu

Projekt je zaměřený na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let a řeší jeden z identifikovaných problémů Olomoucké aglomerace a to jejich zvýšenou nezaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost podpořených osob 50 a více let, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob a aktivizace ekonomicky neaktivních osob starších 50 let. Cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů a klíčových aktivit projektu.

 

Cíle projektu

Projekt je zaměřený na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let a řeší jeden z identifikovaných problémů Olomoucké aglomerace a to jejich zvýšenou nezaměstnanost. Hlavním cílem projektu je příprava na dlouhodobé změny demografické struktury obyvatel a tím předcházení zhoršování situace nezaměstnaných 50+ a posílení pracovní integrace osob starších 50 let. Aktivity projektu přispějí k získání podpory v jejich pracovní integraci.

Dílčím cílem projektu je podpora zaměřená na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob na podporu vyšší participace osob 50+ na trhu práce. Realizace dílčích aktivit projektu přispěje k vyšší zaměstnatelnosti osob ve věku 50 a více let, uplatnitelnosti na trhu práce, k rozšíření a rozvoji jejich kompetencí, změně postojů, posílení motivovanosti a současně bude preventivně působit proti sociálnímu vyloučení. Aktivity projektu podpoří návrat těchto osob na trh práce, a tím v konečném důsledku přispějí ke snížení míry nezaměstnanosti v OA.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu budou podle potřeby doplňovány o podpůrné činnosti a doprovodná opatření. Jednotlivé vybrané aktivity budou dle vyplývajícího požadavku kombinovány s cílem komplexního řešení situace osob cílové skupiny. V rámci projektu získá tato cílová skupina kompetence, které jí umožní návrat na trh práce.

Realizace projektových aktivit přispěje k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, k získání nových pracovních návyků a zároveň bude preventivně působit proti sociálnímu vyloučení. Současně bude podpořen návrat na trh práce a také se sníží míra nezaměstnanosti. Podpora osob ve věku 50 a více let povede ke snížení míry nezaměstnanosti u dlouhodobě problematické skupiny na trhu práce, ovlivní tak výši produktivity práce a návazně i ekonomickou výkonnost Olomoucké aglomerace.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let v Olomoucké aglomeraci.

 

Klíčové aktivity

V projektu budu realizováno 11 klíčových aktivit:

 1. Úvodní screening, sestavení a výběr lektorského týmu, příprava studijních a podpůrných vzdělávacích materiálů.
 2. Vstupní bilanční diagnostika, sestavení individuálního vzdělávacího programu, kariérového plánu.
 3. Vstupní motivační kurz (POVINNÝ) – obsahem této KA bude získat psychosociální dovednosti potřebné na cestě za novou kariérou od sebepoznání, přes sebeprezentaci až po sebeprosazení.
 4. Rekvalifikace – cílem této aktivity je podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci považujeme i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
 5. Zprostředkování zaměstnání – poskytovatelem služeb budou agentury práce, půjde o realizaci činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro účastníky projektu.
 6. Podpora pracovních míst – cílem této klíčové aktivity projektu bude podpora umístění osob na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst pro CS a v konečném důsledku zvýšení šance uplatnění osob 50+ na trhu práce v OA.
 7. Doprovodná opatření – v rámci této klíčové aktivity projektu budou účastníci z cílové skupiny projektu podpořeni formou podpůrných opatření.
 8. Poradenství a koučink – po splnění povinného kurzu bude mít uchazeč nárok na poradenství a koučink. Tyto aktivity budou probíhat současně a účastník bude mít možnost vybrat si poradenství nebo koučink podle svého zájmu a motivace nebo bude účast indikovaná na základě výsledků vstupní diagnostiky.
 9. Osobnostní rozvoj – v rámci této aktivity budou realizovány specifické moduly, které budou zaměřeny na rozvoj osobnostního potenciálu.
 10. Podpůrné skupiny – vytvoří bezpečný prostor pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.
 11. Evaluace – v rámci této aktivity bude realizován evaluační proces průběžný a závěrečný.

Realizátor projektu:

Společnost EFEKT PLUS s.r.o. zahájila svoji činnost v oblasti vzdělávání dospělých v roce 1995 pod záštitou a ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickým a psychoterapeutickým centrem Therapeuó Olomouc. V roce 2003 z důvodu rozvoje podnikatelských aktivit došlo k založení společnosti EFEKT PLUS s ručením omezeným. V roce 2009 byla společnost akreditována MŠMT ČR.

Společnost EFEKT PLUS s.r.o. spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, s odbornými pracovišti Univerzity Karlovy v Praze a VŠE v Praze. Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem Evropské unie. Vysokou odbornost poskytovaných služeb zajišťujeme špičkovými specialisty jak z akademického prostředí, tak i z praxe.

V průběhu své činnosti společnost reaguje především na aktuální situaci a požadavky trhu práce v návaznosti na potřeby svých klientů. Stěžejními činnosti je vzdělávání dospělých, a to jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu.

Výzkumná činnost společnosti se zaměřuje na analýzu manažerského prostředí, včetně analýzy vzdělávacích potřeb. Mezi další činnosti patří individuální a skupinové poradenství, koučink, audity, diagnostiky, Assessment centra, Development centra, psychologické poradenství a průzkumy spokojenosti zaměstnanců.

Členové realizačního týmu participují v expertní mezinárodní skupině zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v sektoru zdravotnictví.

Společnost vykazuje dlouholeté zkušenosti s výběrem manažerů, zhodnocením potenciálu zaměstnanců, zhodnocením potenciálu společností, vytipováním manažerských talentů, včetně analýz tréninkových potřeb, rozvojem pracovníků i skupin, řízením kariéry. Společnost realizuje vzdělávací aktivity a programy, které jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání.

Společnost EFEKT PLUS s.r.o. vytvořila komplexní systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví i pro sektor sociálních služeb. Dále vytvořila vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací a rozvojové programy jsou zaměřeny na zvýšení adaptability pracovníků, na rozvoj jejich odborných znalostí, dovedností, na zvyšování kvalifikační úrovně a rozšiřování a prohlubování kompetencí v souladu se standardy EU.